Privacybeleid

Laatst herzien op: 20 mei 2020

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze informatie dient direct of indirect (door middel van herleiding) te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon. De AVG deelt persoonsgegevens op in twee groepen:

Gewone persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • BSN-nummer
 • E-mailadres
 • Kentekengegevens
 • IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Ras
 • Godsdienst
 • Seksuele leven
 • Politieke opvatting
 • Gezondheid
 • Lidmaatschap van een vakvereniging
 • Strafrechtelijk gedrag
 • Genetische gegevens
 • Biometrische gegevens

Perika zal u nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens en verwerkt derhalve ook geen bijzondere persoonsgegevens.

Wat wordt verstaan onder verwerking persoonsgegevens?
Volgens art. 4 lid 2 van de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen etc. Het begrip verwerken is erg ruim en schaart alle handelingen onder zich van het verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen van gegevens.

Hoe verzamelt Perika persoonsgegevens?
Perika verzamelt nooit persoonsgegevens zonder uw toestemming. Perika verkrijgt uw gegevens door het achterlaten van informatie in formulieren, het plaatsen van cookies of via direct contact met u. Perika legt conform de AVG alleen relevante gegevens vast, inclusief de wijze waarop deze gegevens verkregen zijn en hoe u toestemming hebt gegeven voor het vastleggen van uw gegevens door Perika. Perika verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt of tenzij de wet bepaalt dat Perika hiertoe verplicht is.

Cookies
De website van Perika maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen herkend wordt door de server die de cookie opslaat. Er zijn drie soorten cookies te onderscheiden:

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website beter te laten functioneren. Een voorbeeld van een functionele cookie is een cookie die onthoudt wat er in het winkelmandje is gestopt.

Analytische cookies: analytische cookies zorgen ervoor dat tools als Google Analytics de website kunnen monitoren en geven de eigenaar van de website inzage in informatie als hoeveel bezoekers de website heeft, welke pagina’s bezocht worden en via welke kanalen bezoekers op de website komen. Deze cookies geven geen informatie die naar u kunnen leiden.

Tracking cookies: dit zijn cookies die het individuele gedrag van een bezoeker tracken en hierbij een profiel opstelt van de bezoeker.

Het plaatsen van een functionele cookie dient uitsluitend om de website optimaal te kunnen tonen aan u en u hoeft hiervoor geen toestemming te verlenen aan Perika. Voor de overige twee soorten cookies dient u wel toestemming te verlenen aan Perika. Dit kunt u doen door de cookiemelding te accepteren. Doet u dit niet, dan zal Perika geen analytische en tracking cookies plaatsen.

De website van Perika gebruikt de volgende cookie: Google analytics.

Hoe gaat Perika om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door Perika. Dit houdt in dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en voor wie het noodzakelijk is uw gegevens in te zien. Uw gegevens worden door Perika niet gebruikt voor doeleinden waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming verleend hebt en worden niet verstrekt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder dat de wet of de handhaving daarvan Perika daartoe verplicht. U heeft ten alle tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals deze zijn vastgelegd bij Perika. U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@perika.nl.

Met welk doel verzamelt Perika persoonsgegevens?
Perika verzamelt en slaat informatie op van relaties om de relaties te kunnen onderhouden. Perika verzamelt en slaat informatie op van beoogde relaties om deze van dienst te kunnen zijn in verzoeken die kunnen leiden tot het aangaan van een relatie. Perika gebruikt uw gegevens dus om de relatie actief te kunnen onderhouden en te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Verder worden de gegevens gebruikt om u passende informatie te kunnen sturen.

Toestemming en bezwaar
Conform de regels zoals vastgelegd in de AVG slaat Perika alleen relevante en toegestane informatie op, voor de duur die noodzakelijk is en met uw verleende toestemming. Wilt u bezwaar maken tegen de vastlegging van uw persoonsgegevens, inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens zoals vastgelegd bij Perika of uw verleende toestemming intrekken? Neem dan contact op met Perika via info@perika.nl.

Meer over de AVG leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg